Tag: analizy statystyczne

Analiza danych jako kluczowy element procesu badawczego

Jednym z ważniejszych działań w procesie, jest analiza danych, która rzetelnie zrealizowana pozwoli na konstruowanie prawdziwych wniosków. Poprawnie przeprowadzony proces badawczy daje szansę na wydobywanie wiarygodnych danych, a zatem także na stawianie pomocnych rekomendacji.

 

Rzetelne dane są podstawą procesu badawczego

Ogólnie rzecz ujmując procesy badawcze polegają na gromadzeniu i interpretowaniu danych indywidualnych, aby poprzez nie dotrzeć do danych zbiorowych. Wśród najważniejszych działań realizowanych w obrębie badania można wymienić:

 • skonkretyzowanie celu;
 • planowanie przebiegu badania;
 • właściwy dobór próby badawczej;
 • wskazanie narzędzi, które będą spójne z ogólną charakterystyką próby i celem;
 • zebranie danych, a następnie ich analiza;
 • zaprezentowanie wyników np. w formie raportu.

 

Rola badacza w realizowanych procesach

Odnosząc się natomiast do postawy badacza to przede wszystkim powinien on się wykazywać:

 • obiektywnością;
 • uważnością;
 • otwartością;
 • skrupulatnością.

Każda z tych cech pozwali na lepsze zbadanie zjawiska oraz wskazanie rekomendacji, które to będą odnosić się do pozyskanych wyników, a nie zaś do oczekiwań badacza. Jednocześnie dzięki tym cechom badacz jest w stanie w większym stopniu wyłapywać występujące korelacje i zależności.  

 

Wyniki powinny dawać konkretne informacje

Pozyskane wyniki w procesie badawczym powinny przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonego celu. Stąd też ich prezentacja powinna być zrozumiała i czytelna - zwłaszcza dla osób, które owe badanie zleciły. Pozyskane informacje można przedstawiać w formie tekstowej, co pozwoli na przedstawienie danych o charakterze jakościowym, ale także w formie liczb bądź przedziałów liczbowych. Sama analiza danych winna w swoim działaniu brać pod uwagę:

 • ilość danych;
 • charakter danych;
 • występujące braki i sposoby na ich zastąpienie.

 

Proces badawczy nakierowany na sukces

W związku z rozwojem innowacyjnych metod badawczych można skracać czas potrzebny na realizację badania, a tym samym zwiększać efektywność podejmowanych działań. Zwracając uwagę na takie elementy badania, jak właściwe przeprowadzenie analizy danych można pozyskać informacje, które będą przekładać się na skuteczność podejmowanych decyzji.

 

Co powinieneś wiedzieć o analizie danych?

Dane są fundamentem realizowanego badania

Wśród podstawowych celów analizy danych można wyróżnić między innymi:

 • stworzenie opisu występujących cech/zmiennych;
 • wskazanie i zbadanie zależności, które są obecne między poszczególnymi zmiennymi;
 • weryfikację hipotez statystycznych.

Dokonując interpretacji danych należy wziąć pod uwagę:

 • ile ich jest – ile zmiennych, ile przypadków;
 • jakiego są one typu – jakościowe, bądź ilościowe;
 • jakie są braki, ile ich jest i w jaki sposób możemy jest zastąpić.

 

O danych pozyskiwanych w badaniu

Mówiąc o zmiennych ma się na myśli takie cechy badanej próby jak płeć, czas pracy, zdobyte wykształcenie itd. Natomiast zwracając uwagę na typ pozyskiwanych danych, możemy oddzielić dane o charakterze liczbowym od tych, które nie są mierzalne. I tak dla przykładu do danych jakościowych zaliczymy wykształcenie, preferowany kolor, zaś do ilościowych – staż pracy, wagę przedmiotu. Każda z pozyskanych danych przybliża badacza do postawienia prawidłowych wniosków, a jednoczeń nie pozwala na całościowe ujęcie badanego zagadnienia.

 

Zbiorowość statystyczna

Wybór cech zbiorowości statystycznej, która uwzględniania jest w realizowanym badaniu dokonuje się z uwzględnieniem postawionego wcześniej celu. Cechy powinny odzwierciedlać w najwyższym stopniu własności zagadnienia podlegającego procesowi badawczemu. Przy czym samą zbiorowość statystyczną należy rozumieć, jako zbiór dowolnych jednostek np.:

 • ludzi;
 • rzeczy;
 • faktów;
 • doświadczeń,

Są one do siebie podobne – powinny posiadać przynajmniej jedną wspólną właściwość, zaś pozostałe właściwości mogą różnić ową zbiorowość .

 

Statystyka nie taka obca

Podejmowanie się w badaniach analizy danych ma na celu umożliwienie przejść od zebranych danych indywidualnych, do danych zbiorowych odzwierciadlających wybraną zbiorowość statystyczną. Dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi i metod wykorzystywanych w badaniach, do zbiorowości statycznej zaliczyć można np.:

 • wyniki turniejów sportowych rozgrywanych w sezonie letnim;
 • ilość osób, które w danym roku przystępują do egzaminu maturalnego;
 • zbiór samochodów, które zostały sprowadzone do Polski z innych krajów.

W jakim celu przeprowadza się badania rynku psychiatrycznego?

W każdej branży istotne jest długoterminowe planowanie strategii działania. Jest to szczególnie ważne w przypadku koncernów farmaceutycznych, które powinny umiejętnie kierować swoje zasoby i odpowiadać na bieżące potrzeby konsumentów. Niezbędne są więc badania rynku psychiatrycznego wskazujące potencjalne bariery rozwoju, ale również czynniki, które mogą zdecydować o zmianach w segmencie. W jakim celu jeszcze się je przeprowadza?

 

Wzrost liczby zaburzeń psychicznych

 

W ostatnich latach w Polsce, podobnie jak i na całym świecie, notuje się wzrost liczby osób cierpiących na zaburzenia psychiczne, w tym m.in. na depresję. W przypadku umiarkowanych i ciężkich przypadków chorób o tym podłożu najczęściej niezbędna jest farmakoterapia, stąd też wysiłki koncernów w opracowywaniu coraz to lepszych medykamentów.

 

Koncerny chcą dokładnie wiedzieć, jaka jest potencjalna wielkość danego problemu zdrowotnego, co pozwoli im znacznie efektywniej kierować zasoby finansowe i intelektualne pod kątem tworzenia nowych środków medycznych. Właśnie po to wykonuje się szeroko zakrojone badania rynku psychiatrii, które mają pomóc odpowiedzieć na tego typu pytania.

 

Jakie informacje można uzyskać dzięki badaniom rynku psychiatrii?

 

Dobrze przeprowadzone badanie rynku psychiatrii pozwoli uzyskać nie tylko odpowiedzi na pytania odnośnie skali chorób psychicznych w Polsce. To również najlepsze rozwiązanie, by koncern je zlecający mógł dowiedzieć się, jak plasuje się jego pozycja na tle konkurencji, a także kto w ogóle zalicza się do tej grupy.

 

Badania odpowiadają też na pytanie o przyszłość, czyli nakreślają perspektywę rozwoju w danym sektorze. Dzięki temu ocenia się szanse na kolejne lata, a także rozpoznaje trendy i luki rynkowe. Te ostatnie mogą stanowić okazję do rozwoju dla koncernu oraz na zyskanie przewagi nad konkurentami.

 

Niezaspokojone potrzeby i oczekiwania konsumentów

 

Dzięki badaniom rynku psychiatrii można rozpoznać też, jakie są niezaspokojone potrzeby konsumentów. Odpowiedź na takie pytanie to ogromna szansa również na znalezienie niszy rynkowej, a także lepsze kreowanie komunikatów sprzedażowych i marketingowych. Te ostatnie są przecież niemniej ważne w przypadku koncernów farmaceutycznych, które także działają w obszarze reklamy i muszą przekonywać do siebie różnych interesariuszy rynku.

 

Jak uzyskać odpowiedzi na tak kompleksowe pytania?

 

Sposób przeprowadzenia badania rynku psychiatrii będzie różnił się m.in. od tego, odpowiedzi na jakie pytania chce uzyskać zlecający je podmiot. Jedną z metod jest Desk Research pozwalająca na przeanalizowanie danych, które już są dostępne. Oczywiście wcale nie oznacza to, że wymaga ona mniejszego zaangażowania, bowiem informacje są zdobywane wielopoziomowo i z różnych źródeł, co wymaga kompleksowego podejścia oraz umiejętności ich zestawiania oraz przetwarzania.

 

Metodę Desk Research dla swoich klientów często stosuje Centrum Badawczo-Rozwojowe Biostat® , które poza badaniami rynku psychiatrii wykonuje też analizy statystyczne dla firm z innych sektorów rynkowych oraz dla instytucji naukowych.

 

Badania rynku psychiatrii to sposób na uzyskanie wiarygodnych, rzetelnych danych. Pozwolą one zidentyfikować potrzeby konsumentów oraz perspektywy rozwoju na najbliższe lata i tym samym kreować lepsze produkty.