Tag: analizy staatystyczne farmacja

Analiza danych jako kluczowy element procesu badawczego

Jednym z ważniejszych działań w procesie, jest analiza danych, która rzetelnie zrealizowana pozwoli na konstruowanie prawdziwych wniosków. Poprawnie przeprowadzony proces badawczy daje szansę na wydobywanie wiarygodnych danych, a zatem także na stawianie pomocnych rekomendacji.

 

Rzetelne dane są podstawą procesu badawczego

Ogólnie rzecz ujmując procesy badawcze polegają na gromadzeniu i interpretowaniu danych indywidualnych, aby poprzez nie dotrzeć do danych zbiorowych. Wśród najważniejszych działań realizowanych w obrębie badania można wymienić:

 • skonkretyzowanie celu;
 • planowanie przebiegu badania;
 • właściwy dobór próby badawczej;
 • wskazanie narzędzi, które będą spójne z ogólną charakterystyką próby i celem;
 • zebranie danych, a następnie ich analiza;
 • zaprezentowanie wyników np. w formie raportu.

 

Rola badacza w realizowanych procesach

Odnosząc się natomiast do postawy badacza to przede wszystkim powinien on się wykazywać:

 • obiektywnością;
 • uważnością;
 • otwartością;
 • skrupulatnością.

Każda z tych cech pozwali na lepsze zbadanie zjawiska oraz wskazanie rekomendacji, które to będą odnosić się do pozyskanych wyników, a nie zaś do oczekiwań badacza. Jednocześnie dzięki tym cechom badacz jest w stanie w większym stopniu wyłapywać występujące korelacje i zależności.  

 

Wyniki powinny dawać konkretne informacje

Pozyskane wyniki w procesie badawczym powinny przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonego celu. Stąd też ich prezentacja powinna być zrozumiała i czytelna - zwłaszcza dla osób, które owe badanie zleciły. Pozyskane informacje można przedstawiać w formie tekstowej, co pozwoli na przedstawienie danych o charakterze jakościowym, ale także w formie liczb bądź przedziałów liczbowych. Sama analiza danych winna w swoim działaniu brać pod uwagę:

 • ilość danych;
 • charakter danych;
 • występujące braki i sposoby na ich zastąpienie.

 

Proces badawczy nakierowany na sukces

W związku z rozwojem innowacyjnych metod badawczych można skracać czas potrzebny na realizację badania, a tym samym zwiększać efektywność podejmowanych działań. Zwracając uwagę na takie elementy badania, jak właściwe przeprowadzenie analizy danych można pozyskać informacje, które będą przekładać się na skuteczność podejmowanych decyzji.