Tag: analiza danych

Analiza danych jako kluczowy element procesu badawczego

Jednym z ważniejszych działań w procesie, jest analiza danych, która rzetelnie zrealizowana pozwoli na konstruowanie prawdziwych wniosków. Poprawnie przeprowadzony proces badawczy daje szansę na wydobywanie wiarygodnych danych, a zatem także na stawianie pomocnych rekomendacji.

 

Rzetelne dane są podstawą procesu badawczego

Ogólnie rzecz ujmując procesy badawcze polegają na gromadzeniu i interpretowaniu danych indywidualnych, aby poprzez nie dotrzeć do danych zbiorowych. Wśród najważniejszych działań realizowanych w obrębie badania można wymienić:

 • skonkretyzowanie celu;
 • planowanie przebiegu badania;
 • właściwy dobór próby badawczej;
 • wskazanie narzędzi, które będą spójne z ogólną charakterystyką próby i celem;
 • zebranie danych, a następnie ich analiza;
 • zaprezentowanie wyników np. w formie raportu.

 

Rola badacza w realizowanych procesach

Odnosząc się natomiast do postawy badacza to przede wszystkim powinien on się wykazywać:

 • obiektywnością;
 • uważnością;
 • otwartością;
 • skrupulatnością.

Każda z tych cech pozwali na lepsze zbadanie zjawiska oraz wskazanie rekomendacji, które to będą odnosić się do pozyskanych wyników, a nie zaś do oczekiwań badacza. Jednocześnie dzięki tym cechom badacz jest w stanie w większym stopniu wyłapywać występujące korelacje i zależności.  

 

Wyniki powinny dawać konkretne informacje

Pozyskane wyniki w procesie badawczym powinny przyczynić się do osiągnięcia wyznaczonego celu. Stąd też ich prezentacja powinna być zrozumiała i czytelna - zwłaszcza dla osób, które owe badanie zleciły. Pozyskane informacje można przedstawiać w formie tekstowej, co pozwoli na przedstawienie danych o charakterze jakościowym, ale także w formie liczb bądź przedziałów liczbowych. Sama analiza danych winna w swoim działaniu brać pod uwagę:

 • ilość danych;
 • charakter danych;
 • występujące braki i sposoby na ich zastąpienie.

 

Proces badawczy nakierowany na sukces

W związku z rozwojem innowacyjnych metod badawczych można skracać czas potrzebny na realizację badania, a tym samym zwiększać efektywność podejmowanych działań. Zwracając uwagę na takie elementy badania, jak właściwe przeprowadzenie analizy danych można pozyskać informacje, które będą przekładać się na skuteczność podejmowanych decyzji.

 

Co powinieneś wiedzieć o analizie danych?

Dane są fundamentem realizowanego badania

Wśród podstawowych celów analizy danych można wyróżnić między innymi:

 • stworzenie opisu występujących cech/zmiennych;
 • wskazanie i zbadanie zależności, które są obecne między poszczególnymi zmiennymi;
 • weryfikację hipotez statystycznych.

Dokonując interpretacji danych należy wziąć pod uwagę:

 • ile ich jest – ile zmiennych, ile przypadków;
 • jakiego są one typu – jakościowe, bądź ilościowe;
 • jakie są braki, ile ich jest i w jaki sposób możemy jest zastąpić.

 

O danych pozyskiwanych w badaniu

Mówiąc o zmiennych ma się na myśli takie cechy badanej próby jak płeć, czas pracy, zdobyte wykształcenie itd. Natomiast zwracając uwagę na typ pozyskiwanych danych, możemy oddzielić dane o charakterze liczbowym od tych, które nie są mierzalne. I tak dla przykładu do danych jakościowych zaliczymy wykształcenie, preferowany kolor, zaś do ilościowych – staż pracy, wagę przedmiotu. Każda z pozyskanych danych przybliża badacza do postawienia prawidłowych wniosków, a jednoczeń nie pozwala na całościowe ujęcie badanego zagadnienia.

 

Zbiorowość statystyczna

Wybór cech zbiorowości statystycznej, która uwzględniania jest w realizowanym badaniu dokonuje się z uwzględnieniem postawionego wcześniej celu. Cechy powinny odzwierciedlać w najwyższym stopniu własności zagadnienia podlegającego procesowi badawczemu. Przy czym samą zbiorowość statystyczną należy rozumieć, jako zbiór dowolnych jednostek np.:

 • ludzi;
 • rzeczy;
 • faktów;
 • doświadczeń,

Są one do siebie podobne – powinny posiadać przynajmniej jedną wspólną właściwość, zaś pozostałe właściwości mogą różnić ową zbiorowość .

 

Statystyka nie taka obca

Podejmowanie się w badaniach analizy danych ma na celu umożliwienie przejść od zebranych danych indywidualnych, do danych zbiorowych odzwierciadlających wybraną zbiorowość statystyczną. Dzięki szerokiemu wachlarzowi narzędzi i metod wykorzystywanych w badaniach, do zbiorowości statycznej zaliczyć można np.:

 • wyniki turniejów sportowych rozgrywanych w sezonie letnim;
 • ilość osób, które w danym roku przystępują do egzaminu maturalnego;
 • zbiór samochodów, które zostały sprowadzone do Polski z innych krajów.

Czynności, na które warto zwrócić uwagę podczas analizy danych

Dobrze przeprowadzony proces badawczy, pozwala na zastosowanie osiągniętych wyników w praktyce i osiąganie założonych celów. Jedną z najważniejszych kwestii w procesie, jest analiza danych, która umożliwia zrozumienie zgromadzonych informacji. Jednocześnie uzyskane wyniki mogą stanowić inspirację do przeprowadzenia badań pogłębiających bądź też mogą stanowić punkt odniesienia dla przyszłych badań mających na celu sprawdzenie osiąganego postępu w konkretnych obszarach.

 

Organizacja danych

Sprawne przeprowadzenie działań zorientowanych na analizę pozyskanych danych, osadza się w głównej mierze na ich dobrej organizacji. W tym celu warto używać takich programów jak np. Excel, który umożliwia porządkowanie danych i ułatwia przeszukiwanie dużych plików danych. Korzystając z tego typu programów należy przede wszystkim pamiętać o:

 • ostrożnym przesyłaniu danych do głównego arkusza kalkulacyjnego– przy dużych ilościach danych nie trudno o pomyłkę;
 • posiadaniu oryginalnego pliku głównego, w którym nie były prowadzone żadne dodatkowe prace– pozwoli to na odzyskanie nienaruszonych danych w razie wystąpienia jakiegoś błędu.

 

Grupowanie danych

Projektując badanie warto także zwrócić uwagę na to, w jaki sposób zostaną pogrupowane zebrane dane. Przede wszystkim chodzi o to, że takie dane powinny pozwalać na osiągnięcie wyznaczonego celu badania. Grupując dane wato pamiętać o tym, że każda osoba, która brała udział w badaniu powinna posiadać swój numer lub kod literowy, który zapewni jej poufność. Grupowanie danych pozwala m.in. na pozyskanie szczegółowych informacji o danej grupie, a tym samym umożliwiają wskazanie różnic i podobieństw, które występują między badanymi grupami.

 

Unikanie błędów i analizowanie danych

Zanim przystąpisz do wskazywania wniosków, sprawdź wprowadzone dane pod kątem błędów. Porządkowanie danych może wiązać się ze złym wklejeniem konkretnych danych w pożądane miejsce. Kiedy zgromadziłeś i uporządkowałeś dane, nadchodzi czas na właściwą analizę, która wymaga:

 • posiadania jasno określonego pytania badawczego;
 • przeprowadzania działań zgodnych z projektem badania, a także ze wskazanymi zmiennymi;
 • konsultacji ze statystykiem, który pomoże właściwie zanalizować dane i wyciągnąć ze zgromadzonych danych maksymalną ilość informacji.

Ważnym etapem analizy danych jest także ich graficzne przedstawienie w postaci wykresów, które powinny być czytelne, a także powinny dawać szansę porównywania podobnych danych.